Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Svetsning av olegerat och låglegerat stål

Olegerade stål

Olegerade stål är i stort allmänna konstruktionsstål till exempel kolstål. De har utvecklats för att användas i svetsade konstruktioner.

Stålets behandling och eventuella förvärmning är beroende av legeringen men även form eller arbetsstyckets storlek.

Skall man rekommendera några speciella åtgärder kan man förvärma till 100-200°C. Genom förhöjd arbetstemperatur erhålls en lägre avkylningshastighet och därvid mjukare värmepåverkad zon. Risken för sprickbildning blir då mycket mindre.

Låglegerade stål

Låglegerade stål kännetecknas av att de legerats med, upp till några procent, hållfasthetshöjande legeringselement. Dessa stål används också i stor utsträckning där krav ställs på en speciell hållfasthet vid förhöjd temperatur. Låglegerande stål är är ofta avsedda för viss typ av värmebehandling tex. seghärdning.

Höga krav på elektroderna bör ställas då risk för hydrogenförsprödning föreligger. För låglegerade stål kan man använda en formel för att bestämma kolekvivalenten. Detta värde ger en grundval för eventuell förbehandling av arbetsstycket.

Behovet av förhöjd arbetstemperatur beror förutom på godstjockleken även på arbetsförhållanden, tillförd värmemängd och fogtyp. Vid större godstjocklek på ca 40-60 mm men även när det gäller klenare gods, om onormalt snabb avkylningshastighet befaras, rekommenderas en förhöjd arbetstemperatur på 100-200°C.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 4 results